ANVÄNDARAVTAL OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PIFFL’S TJÄNSTER

Detta avtal (“Avtalet“) fastställer de juridiskt bindande villkoren under vilka Din användning av Tjänster som tillhandahålls av Open Play AB (“Piffl eller Vi”) sker. Syftet med Avtalet är att reglera de Tjänster som tillhandahålls av Piffl, vilka är att erbjuda dig (“Dig eller Du“) användningen av utrustning för utomhusaktiviteter efter att Du registrerat Dig i Piffl-appen.

DEFINITIONER

I detta Avtal har följande ord, begrepp och fraser följande betydelse:

“Integritetspolicyn” innebär den integritetspolicy rörande Piffl:s behandling av personuppgifter som tillgängliggjorts av Piffl på https://piffl.se/privacy-policy.

“Box” innebär den station som förvarar den utrustningen vi tillhandahåller.

“Utrustning” hänvisar till artiklar, såsom “kubb” “volleyboll” eller “fotboll”, som Piffl tillhandahåller.

“Artikel” innebär Piffl:s kompletta set av artiklar, såsom “kubbset” eller “fotboll och pump”.

“Fack” hänvisar till den del av boxen som förvarar den utrustningen Du önskar hyra.

“Tjänster” innebär användandet av utrustningen, Hemsidan, Piffl-appen med tillhörande tjänster såsom de beskrivs på Hemsidan och i Piffl-appen, och som tillgängliggjorts på Hemsidan eller i Piffl-appen, tillsammans med andra relaterade utrustningstjänster, samt information som tillgängliggjorts av Piffl.

“Piffl-appen” innebär den av Piffl upphovsrättsskyddade programvaruapplikation genom vilken Du genom användandet av en dator eller mobiltelefon kan få tillgång till utrustningen.

“Hemsidan” innebär Piffl:s Hemsida www.piffl.se.

1. ALLMÄNT

1.1 Parter till Avtalet
Du och Piffl är de enda parterna till Avtalet. Du ansvarar över användandet av vald tjänst.

1.2 Registrera ett konto
För att använda Tjänsterna, behöver du registrera ett konto i Piffl-appen. Du måste härvid följa de instruktioner som ges under registreringsförfarandet och uppge korrekt information. Utan en korrekt registrering får Du inte använda Tjänsterna. Du får endast registrera ett användarkonto för Dig och får endast göra en registrering. Du skall se till att ingen annan än Du använder din registrering. Om Du blir medveten om att det finns en risk att någon annan använder Din registrering, eller har möjlighet att använda Din registrering, t.ex. för att en dator eller mobiltelefon med vilken Du kan få tillgång till utrustningen har blivit stulen, ska du informera Piffl så snart som möjligt i enlighet med avsnitt 8. 

1.3 Piffl:s Tjänster
Piffl erbjuder dig möjligheten att använda Piffl-appen för att hitta och använda utrustning för utomhusspel och sportprodukter, om sådan finns tillgänglig. Denna tillgänglighet visas i Piffl-appen. Givet att antalet artiklar i drift är begränsat kan Piffl inte garantera att Du alltid kommer att kunna hitta tillgänglig utrustning inom ett bekvämt avstånd från Dig eller att Du kommer att kunna hitta en box överhuvudtaget (se punkt 1.5 nedan).

1.4 Dina skyldigheter samt krav för användningen av Tjänsterna
Du måste vara minst 13 år gammal för att använda de erbjudna Tjänsterna. Användning av någon utrustning av en underårig är uttryckligen förbjuden. Om Du låter en underårig använda en artikel, t.ex. genom att aktivera det genom Ditt konto, är Du ansvarig för eventuell förlust.

Du är ansvarig för att anpassa användning efter yttre omständigheter och för att bedöma Din allmänna förmåga och/eller andra faktorer som kan innebära risk vid användningen av utrustningen. Du måste fatta ett beslut om huruvida och hur Du ska använda utrustning med beaktande av väder, trafik eller andra förhållanden. Beroende på omständigheterna kan det till och med vara lämpligt att helt avstå från användningen av en artikel.

Du skall företa en grundläggande säkerställning av utrustningen under uthämtningen innan Du använder artikeln genom en visuell kontroll (se punkt 1.5 nedan) så att denna är komplett. Vi uppskattar om Du meddelar oss om fel föreligger i enlighet med informationen i punkt 8 nedan.

Om hyran av en artikel inte är avslutad inom sex timmar rapporteras artikeln som stulen och vi stänger det tillhörande facket för nya hyror samt sänder ut personal för att ersätta artikeln.

1.5 Tjänsternas tillgänglighet
Utrustning är inte alltid tillgängliga i enlighet med följande.

Tillgängligheten kan variera på grund av hög efterfrågan.

Tillgång till tjänsterna kan vara begränsad vid mörka tider på dygnet eller vid evenemang i anslutning till de områden boxarna är placerade. Vänligen notera att Piffl endast har en rätt att begränsa eller inskränka tillgången till utrustningen men inte har en sådan skyldighet.

1.6 Din användning av Tjänsterna
För att använda en artikel behöver Du starta hyran genom Piffl-appen. För att göra detta behöver du en internetanslutning och det är Ditt ansvar att säkerställa att Din mobila enhet med vilken Du kan få tillgång till ett box fungerar korrekt och har tillgång till internet.

Efter startad hyra av en artikel påbörjas och fortsätter uthyrningsperioden tills artikeln är återlämnad med tillhörande larmetikett och hyran avslutad.

Den maximala användningsperioden är 6 timmar, efter vilken hyran kommer att avslutas av Piffl. Är artikeln ej återlämnad inom sex timmar avslutas hyran automatiskt, tillgången till artikelns fack avbryts och en straffavgift åläggs användaren av artikeln. Artikeln registreras som försvunnen och personal sänds till plats för att ersätta produkt.

Du förbinder dig att använda utrustningen i enlighet med alla lokalt tillämpliga föreskrifter och alltid visa respekt mot gångtrafikanter, egendom och trafik vid användningen av Artikeln.

Säkerhetsåtgärder vid användningen av utrustning. Du måste använda utrustningen på ett säkert sätt och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika bland annat olyckor och skador på person och egendom. 

Du ska ta ett foto av den artikel Du använt i samband med att du återlämnat den vid slutet av Din hyra. Fotot ska visa att Du har återlämnat artikeln i rätt fack och i den behållare som Artikeln var samlad i om Artikeln var samlad i en sådan. Fotot ska visa hela produkten och ska inte vara suddigt eller på annat sätt otydligt. Vi förbehåller oss rätten att spara detta foto i syfte att säkerställa att du har återlämnat artikeln i enlighet med denna punkt 1 samt i de syften som anges i vår integritetspolicy.

Om Du ej har överlämnat en artikel korrekt förbehåller vi oss rätten att stänga av dig från tjänsten.

Korrekt användning av Tjänsterna. Du ska återlämna Utrustningen i samma skick som det hyrdes ut i, och Artikeln måste vara tillgänglig för omedelbart användande av andra användare, med beaktande av normalt slitage och väderpåverkan.

Du får aldrig manipulera Piffl-appen eller utrustningen på något sätt eller av någon anledning.

Du är ansvarig för och skyldig till alla skador som Piffl lider relaterade till Din användning av Tjänsterna, förutom i de fall då Du inte agerat vårdslöst eller uppsåtligt. 

Ansvarsfull användning av tjänsterna. Det är inte tillåtet att sälja vidare eller på annat sätt använda Tjänsterna för kommersiella ändamål.

1.7 Förlorad eller stulen artikel
Om Du inte återlämnar artikeln inom den maximala hyrestiden som anges i punkt 1.6 ovan anses du vara orsak till försvinnande i enlighet med följande.

Piffl har rätt att debitera dig 800 SEK i de fall en artikel är att betrakta som försvunnen, det vill säga då den maximala hyrestiden som anges i punkt 1.6 (6 timmar) ovan har utlöpt och Vi inte kan uppfatta några försök att återlämna artikeln.

Om Piffl rimligen anser en artikel vara förlorat eller stulet, har Piffl rätt att vidta alla lämpliga åtgärder för att återfå artikeln eller, om det visar sig vara omöjligt, rätt till ersättning för förlusten av Artikeln. Detta innefattar, utan begränsningar, att involvera den lokala polisen och/eller Piffl:s försäkringsgivare, att begära information från Dig eller, om Du kan hållas vårdslöst eller uppsåtligt ansvarig för förlusten, att hålla Dig ansvarig för skadan som uppkommit genom förlusten.

Artikeln anses förlorad och debitering sker oavsett anledning för artikelns, eller delar av artikelns, frånvaro när hyran avslutas. Detta innefattar:

Om artikeln, eller delar av artikeln blir stulen från dig under hyran
Om artikeln, eller delar av artikeln fastnar i buskage eller träd, på hustak, hamnar i vatten eller förblir på annat sätt oåtkomlig
Om artikeln, eller delar av artikeln blir borttappad
Om artikeln, eller delar av artikeln utan din mening hamnar i ditt hem.
Vid försummelse
1.8 Olyckor och andra incidenter
Om en incident medför en personskada på tredje man, egendomsskada eller något annat slags tredjemansskada, skall Du anmäla incidenten till polisen så snart som möjligt. Detta gäller även i det fall utrustning blir stulen under tiden det är aktiverat av Dig. På begäran av Piffl och under tillämplig lokala föreskrifter ska Du tillhandahålla Piffl all dokumentation från polisen och samarbeta med Piffl och/eller Piffl:s försäkringsgivare.

1.9 Åtlydnad av lokala lagar och föreskrifter
Utöver det som stadgas ovan accepterar Du att vid alla tillfällen använda Tjänsterna i enlighet med tillämpliga lokala lagar, föreskrifter och regler. Du är medveten om att Du är ensamt ansvarig för och skyldig till alla brott mot lagar, förordningar och regler i samband med Ditt användande av Tjänsterna.

1.10 Skadeersättning, skadestånd och avaktivering/avstängning av Ditt konto och avgifter
Vi förbehåller oss rätten att vid var tid att debitera dig ett belopp om 800 SEK då du har brutit mot villkoren i denna punkt 1. Om den skada som Piffl har lidit överstiger 800 SEK förbehåller sig Piffl rätten att kräva ersättning för den faktiska skadan. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att påminna dig om en otillåten användning innan vi debiterar detta belopp från dig. Utöver vad som angetts ovan, är Du medveten om att alla avgifter, böter eller andra betalningar som föreläggs Piffl och alla skador som Piffl lider till följd av din vårdslösa eller uppsåtliga underlåtenhet att följa avsnitt 1 skall ersättas av Dig till Piffl.

Vi förbehåller oss vid alla tillfällen rätten att avaktivera eller stänga av Ditt konto och, om sådant finns, eller begränsa din användning av tjänsterna då Vi i Vår egen bedömning anser att Du har brutit mot villkoren i detta avsnitt 1, eller om ditt användande kraftigt avviker från ett normalt användarmönster. För det fall Du bryter mot villkoren om ansvarsfull användning av tjänsterna, se punkt 1.6, förbehåller sig Piffl rätten att meddela dig och blocka Ditt konto eller begränsa din användning av Tjänsterna med omedelbar verkan.

2. BETALNING OCH KREDITER

2.1 Priser och avgifter
Din hyra av utrustningen sker på basis av att du betalar per användning, efter avslutad hyra eller på annat sätt som i enlighet med gällande tillämplig pristaxa anges i Piffl-appen. I varje enskilt fall kan priser, avgifter och andra eventuella debiteringar bli föremål för tillämpliga skatter och andra lokala allmänna avgifter, vilka kan debiteras och uppbäras av Piffl. Du bör alltid kontrollera priser, avgifter och andra möjliga debiteringar i Piffl-appen varje gång innan Du aktiverar ett Fordon.

Piffl förbehåller sig rätten att reservera 50 SEK direkt från ditt betalkort i samband med att du använder en artikel, när Du skapar ett användarkonto och när Du lägger till en ny betalningsmetod. Detta reserverade belopp kommer att användas för att betala Din nästa hyra, i samband med vilken beloppet reserverades, eller för den hyra som följer på att du skapade ditt konto eller registrerade en ny betalmetod. Om hela det reserverade beloppet inte används i samband med din nästa hyra kommer det resterande beloppet återföras omedelbart efter hyran Du förstår att återförandet av sådant reserverat belopp, på grund av processen hos banker och/eller andra tredje parter, kan ta några arbetsdagar.

Alla priser och penningvärden i detta avtal anges i SEK.

2.2 Rabatter och kampanjkoder
Kampanjkoder (rabatter) är engångserbjudanden och kan endast inläsas i Piffl-appen. Rabatter kan vara begränsade till en per kund och användarkonto och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabatter är icke-överförbara och kan inte säljas eller återbetalas. 

2.3 Betalningsmetoder och bestridanden
Du måste tillhandahålla Piffl information och uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debitkort eller någon annan betalningsmetod för att registrera dig för användning av Tjänsterna i Piffl-appen. Du bekräftar att Du är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som du tillhandahåller. Du godkänner att Piffl debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i detta Avtal eller i Piffl-appen som du har ådragit dig i samband med Din användning av Tjänsterna.

Du förbinder dig att utan oskäligt dröjsmål informera Piffl om alla förändringar relaterade till det kreditkort eller debetkort som du tillhandahållit Piffl.

Betalningar till Oss kan göras genom en betalningsförmedlande tredjepart. Vi är inte ansvariga för betalningsförfarandet eller några avgifter som begärs av en sådan tredjepart.

För att bestrida en avgift eller betalning som debiterats av Piffl måste Du kontakta Piffl inom rimlig tid från dagen då debiteringen gjordes samt tillhandahålla Piffl all information som Piffl finner nödvändig, t.ex. datumet för hyran och de uppskattade start- och sluttiderna. Piffl ber Dig kontakta Piffl i enlighet med avsnitt 8 nedan.

2.4 Utestående betalningar
Varje utestående betalning av priset för Din användning av Utrustningen eller andra avgifter som uppkommit på grundval av detta Avtal kommer att genomföras av Oss med hjälp av den betalningsmetod som beskrivs i punkt 2.3. Om en sådan betalning likväl inte kan genomföras på grund av omständigheter som ligger inom Din kontroll (fel betalkortsnummer, byte av betalkort utan underrättelse eller liknande), kommer Piffl att informera Dig och ange en tidsfrist för att rätta till situationen. Under denna tidsperiod äger Piffl rätt att stänga av Dig från all hyra av Utrustningen. Om Piffl inte har mottagit information om en tillförlitlig betalningsmetod inom två veckor har Piffl rätt att avsluta Avtalet.

2.5 Faktiska priser
Priser kommuniceras i samband med varje artikel i Piffl-appen.

2.6 Avaktivering av användarkonton
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avaktivera Ditt konto om Du inte har betalat eller på annat sätt brutit mot vad som stadgas i detta avsnitt 2.

3. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH ÖVERTAGANDE AV RISK; FORCE MAJEURE

3.1 Begränsning av ansvar
Piffl kan hållas ansvarigt för sitt uppsåtliga och grovt oaktsamma handlande liksom ­– oberoende av nivån och graden av handlande – för skada som uppkommer till följd av dödsfall, personskada, skador på människors hälsa samt anspråk som grundas på produktansvarslagstiftning, inklusive den svenska produktansvarslagen (1992:18). Dessutom kan Piffl hållas ansvarigt för oaktsamhet vid omöjlighet eller dröjsmål vid utförande, brott mot garanti, eller överträdelse av någon annan väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser vars efterlevnad är avgörande för en korrekt implementering av kontraktet i dess helhet, och vars efterlevnad Du regelmässigt kan förlita Dig på. I dessa fall ska Piffl:s ansvar begränsas till sådana typiska inomkontraktuella skador som Piffl rimligen måste förutsett när avtalet slöts. Allt ansvar för Piffl (på vilken juridisk grund som helst), som överskrider det ansvar som beskrivs ovan ska vara uteslutet i den utsträckning det tillåts av lag. Alla dessa ansvarsbegränsningar ska också tillämpas till förmån för Piffl:s ledning, anställda och personer som agerar på uppdrag av Piffl.

3.2 Force Majeure
Alla driftsproblem som orsakas av force majeure, strejker, lockouter eller brist på driftsresurser vilka står utom Piffl:s kontroll och som inte kunde förutsetts när det Avtalet slöts ska inte grunda ansvar för Piffl i det fall Piffl inte kan leverera Tjänsterna.

4. EGENDOM OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Piffl:s rättigheter
All upphovsrätt, varumärken, varu- och firmanamn, logotyper och andra immateriella eller industriella äganderätter som ägs och används av Piffl såväl som de som finns i Piffl-appen eller på Hemsidan (inklusive rubriker, grafik, symboler, skript, källkoder etc) är Piffl:s egendom eller licensierad egendom tillhörande tredje part och får inte reproduceras, distribueras, säljas, användas, modifieras, kopieras, inskränkas eller användas (helt eller delvis) utan föregående skriftligt medgivande.

4.2 Respekt för Piffl:s egendom
Du får inte modifiera, försöka få icke-auktoriserad tillgång till, förändra, göra intrång i, reparera eller på annat sätt förändra något av Piffl:s material eller hårdvara, källkoder, information, inklusive Piffl-appen, Hemsidan och utrustning, i något syfte. Piffl-appen, Hemsidan och utrustning får endast användas för syften förenliga med detta Avtal.

4.3 Respekt för Piffl:s immateriella egendom
Du godkänner att Tjänsterna och annan information, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter, tillhandahållna och tillgängliggjorda av Piffl alltid förblir Piffl:s exklusiva egendom och att Du inte på något sätt får använda Piffl:s exklusiva rättigheter för kommersiella syften eller andra syften utan Piffl:s  skriftliga medgivande.

5. INTEGRITET

Piffl behandlar Din personliga data i enlighet med Piffl:s integritetspolicy, vilken gjorts tillgänglig på https://piffl.se/privacy-policy.

6. LÖPTID OCH UPPHÖRANDE

Detta Avtal träder i kraft mellan Dig och Piffl vid det första tillfället Du använder Tjänsterna som tillhandahålls av Piffl och förblir gällande så länge som varken Du eller Piffl säger upp Avtalet.

Både Du och Piffl kan säga upp detta Avtal när som helst, men om en hyra fortfarande pågår ska denna fullföljas i enlighet med Avtalet. Förpliktelser som uppkommer på grund av avtalsbrott under Avtalets giltighetstid påverkas inte av Avtalets upphörande.

7. BESTRIDANDEN

Alla bestridanden relaterade till detta Avtal ska göras i skriftlig form i enlighet med kontaktuppgifterna i avsnitt 8 nedan.

8. KONTAKT

Piffl kan kontaktas via mejl på info@piffl.se eller via telefon på 010-3300699

9. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige, om inte annat följer av tvingande lag i en annan jurisdiktion.

En tvist som är hänförlig detta Avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen Piffl har sitt säte eller där Du har Ditt hemvist.

Vänligen notera vidare att tvister kan hänskjutas för avgörande till den Europeisk kommissionens plattform för tvistlösning på nätet. Tvistelösningsplatsformen finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. AVTALETS FULLSTÄNDIGHET OCH ÄNDRINGAR

Detta Avtal utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Detta Avtal ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll.

Piffl kan ändra detta Avtal när som helst. Om så sker kommer Du att underrättas via e-post eller i Piffl-appen. Ändringarna anses vara accepterade av Dig om Du inte invänder inom en månad från det att Du underrättats om ändringarna. Piffl ska uttryckligen informera Dig om innebörden av att inte framföra en invändning. Ändringarna ska alltid anses vara accepterade om Du genomför ett avtal för Tjänsterna via Piffl-appen efter det att de nya villkoren skickats ut. Den nya versionen av Avtalet kommer också att finnas tillgänglig i Piffl-appen och på Hemsidan.

Tidigare versioner av detta Avtal kommer inte att arkiveras av Piffl. Du rekommenderas därför att skriva ut och spara utdaterade versioner av dessa villkor.

11. ÅNGERRÄTT

Vänligen notera att Du inte har någon ångerrätt efter det att Du påbörjat en hyra. Varje hyra påbörjas med Ditt på förhand givna uttryckliga samtycke, och Piffl har uppfyllt sina förpliktelser i enlighet med avtalet.

Med stöd av

Almi logotyp
Vinnova logotyp
Connect Sverige logotyp
coompanion-2
Västra Götaland Regionen logotyp
Founders Loft logotyp

Kontakta oss

Support: +46 10 204 00 66
Huvudkontor: +46 10 204 00 65

Email: info@piffl.se

Vera Sandbergs Allé 5B
411 33  Göteborg

Integritetspolicy   Användarvillkor   Copyright © 2021 Open Play AB